Wilt u een verkiezingsdebat (mede-) organiseren?

De politieke partijen die in Overbetuwe deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, willen graag maximaal vier verkiezingsdebatten houden, geografisch verspreid over de gemeente. Zo willen ze er voor zorgen dat er kwalitatief goede debatten gevoerd worden, waar voldoende belangstelling voor is vanuit de inwoners.

De partijen denken aan de volgende  debatten:

  1. Een debat georganiseerd door de dorpen (dorpsraden, verenigingen en verder wie wil bijdragen)
  2. Een debat georganiseerd door de pers. (desgewenst in de raadzaal van Overbetuwe)
  3. Een debat over ruimtelijke en economische onderwerpen
  4. Een debat over sociale onderwerpen

Wilt u een verkiezingsdebat (mede-) organiseren?

Inwoners, verenigingen, wijkraden en ondernemers uit Overbetuwe die een verkiezingsdebat mee willen organiseren, kunnen zich melden bij de griffie (griffie@overbetuwe.nl). De griffie brengt de organiserende partijen met elkaar in contact. De partijen organiseren samen het betreffende debat en regelen locatie, uitnodiging etc. Het is fijn als de datum wordt afgestemd met de griffie, om te voorkomen dat de kandidaat raadsleden al een afspraak hebben. Waar nodig kan de griffie voor een debatleider zorgen, dit moet dan wel uiterlijk een maand voor het worden aangevraagd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat verkiezingsdebatten met meerdere kandidaten van verschillende partijen in principe niet als evenement worden gezien in het kader van de coronamaatregelen. . Mocht een debat in een horecagelegenheid plaatsvinden, dan hoeven (kandidaat-) volksvertegenwoordigers dus geen Coronatoegangsbewijs te tonen vanwege het belang van een verkiezingsdebat voor een eerlijk democratisch proces. Bij de verkiezingsdebatten gelden vanzelfsprekend de coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn.

Met vriendelijke groet,

Drs. D.E. (Dorien) van der Kamp

Raadsgriffier Overbetuwe

Ma,di, wo, do-morgen aanwezig

Telefoon 140481