Wijkplatform dient zienswijze in voor veiligheid fietsers Rijksweg Zuid bij plan RTG

In de periode tot 2 mei heeft het ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland (RTG) ter visie gelegen. Het Wijkplatform heeft naar de provincie Gelderland, verantwoordelijk voor het plan, een reactie gegeven.  Door de aanleg van de RTG zal het verkeer langs Rijksweg Zuid ter hoogte van de Betuwelijn en A15 aanzienlijk toenemen.  In het voorliggende plan moeten de fietsers nu nog veel  kruisingen over.  Het wijkplatform heeft aangegeven dat er meer maatregelen nodig zijn  voor de veiligheid van met name de jonge  fietsers en doorstroming van het autoverkeer langs de Rijksweg Zuid. De realisatie van een veilige  fietsverbinding ziet zij graag gerealiseerd voordat met de aanleg van de railterminal en ontsluitingsweg wordt begonnen.

De zienswijze vindt U hier.

Het  Wijkplatform heeft ook in de Gemeenteraad van Overbetuwe, door in te spreken, aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers en een goede doorstroming van het verkeer langs Rijksweg Zuid. Ook de gemeente van Overbetuwe heeft dit opgenomen in haar reactie naar de provincie.