1e stap aardgasvrij Overbetuwe in 2050 start in Elst-Oost

Eerste stap op weg naar een aardgasvrij Overbetuwe in 2050

Overbetuwe wil uiterlijk in 2050 een duurzame gemeente zijn. Dat betekent dat inwoners en bedrijven in Overbetuwe alleen maar duurzame energie gebruiken. Van de energie die we gebruiken, gaat een groot deel naar de verwarming van onze woningen, kantoren en bedrijven. Dat gebeurt nu nog grotendeels met aardgas. De afgelopen maanden heeft de gemeente daarom samen met een groep inwoners en betrokken organisaties*(zie onderaan) bekeken welke stappen de komende jaren mogelijk zijn om in 2050 onze gebouwen zonder aardgas te kunnen verwarmen. De opbrengst van deze bijeenkomsten staat beschreven in de concept-Transitievisie Warmte.

Transitievisie Warmte biedt houvast bij keuzes over verwarmen

In de Transitievisie Warmte staat hoe je energie kunt besparen en welke alternatieven er zijn voor aardgas. Het document beschrijft ook welke gebieden binnen de gemeente Overbetuwe kansrijk lijken om de eerste stappen in te zetten, wat die stappen kunnen zijn en wat er voor nodig is om ze te zetten. De Transitievisie Warmte bevat géén definitieve keuzes en besluiten over de overgang naar aardgasvrij. De overgang naar aardgasvrij is ingewikkeld en hoeft niet van vandaag op morgen te gebeuren. We nemen daarom de tijd om hier samen goed over na te denken en de juiste keuzes te maken die zo weinig mogelijk kosten. Maar om de komende jaren gebruik kunnen maken van natuurlijke momenten, zoals renovatie en nieuwbouw, is het wel goed om nu al te weten waar je rekening mee kunt houden. De Transitievisie Warmte geeft aan inwoners en organisaties houvast bij de keuzes die ze de komende jaren maken op het gebied van verwarmen.

Uitgangspunten

De betrokken partijen en inwoners hebben uitgangspunten opgesteld voor de overgang naar duurzame warmte. Een aantal van die uitgangspunten:

  • kiezen voor de laagste maatschappelijke kosten
  • aansluiten bij andere werkzaamheden en ontwikkelingen
  • aansluiten bij de wensen van inwoners en de partijen die het meest betrokken zijn bij de uitvoering
  • kiezen voor technisch en praktisch haalbare oplossingen
  • ruimte geven om te leren, innoveren en experimenteren

Ook hebben de betrokken partijen bekeken in welke dorpen en wijken de eerste stappen naar duurzame warmte als eerste zou kunnen worden gemaakt. Daarbij is onder meer gekeken naar de soort woningen en gebouwen, het bouwjaar en de aanwezigheid van alternatieve energiebronnen. De komende tijd gaat de gemeente met de inwoners en ondernemers van die dorpen en wijken bekijken of deze oplossingen inderdaad mogelijk zijn, en wat daar dan voor nodig is. Er is ook op dit punt nog niets besloten. Het kan dus best zo zijn dat een dorp of wijk toch pas later de overstap maakt dan aanvankelijk gedacht.

In gesprek met kansrijke dorpen en wijken

Op basis van de nu beschikbare informatie, lijken Elst-Centrum en Elst-Oost kansrijke gebieden om de komende jaren de haalbaarheid van duurzame warmte te onderzoeken. Ook Herveld en Elst-Noord lijken mogelijkheden te bieden. Met die wijken en dorpen gaat de gemeente de komende jaren bekijken of dat inderdaad zo is, wat dat precies betekent en hoe dat het beste kan worden aangepakt. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven in die wijken ook nu al zelf stappen ondernemen, als ze dat willen. Ook voor de inwoners en bedrijven in de andere dorpen en wijken zijn er zeker mogelijkheden om nu al aan de slag te gaan met de overgang naar duurzame energie.

Het college van burgemeester en wethouders heeft nu de conceptversie van de Transitievisie Warmte op 4 februari doorgestuurd naar de gemeenteraad, en op 18 februari is er een bijeenkomst met de gemeenteraad hierover. Op 16 maart wordt de definitieve versie van de Transitievisie Warmte gepresenteerd.

klik hier voor de concept-Transitievisie Warmte

*Liander, Loket Duurzaam Wonen Plus, SBE, SPO, Vitens, Waterschap Rivierenland, woningcorporatie Vivare, Woningstichting Heteren, Woonstichting Valburg
BRON: tekst van gemeente Overbetuwe.