Verkeersmaatregelen schoolroute Westeraam-Mozartstraat

Voor een deel van de leerlingen van de Elstar, de Wegwijs en de Zonnepoort is een tijdelijk nieuwe schoollocatie op de Mozartstraat (oude OBC-Elst gebouw) ingericht. Dit betekent dat zij vanaf het nieuwe schooljaar een nieuwe schoolroute moeten afleggen. In de basis is de route verkeersveilig, echter herkennen we dat jeugdige fietsers onzeker rijgedrag kunnen vertonen als ze een nieuwe route moeten gaan fietsen. Dit vraagt extra aandacht.  

In deze memo geven we een toelichting welke maatregelen er genomen worden om de verkeersveiligheid te optimaliseren en de kans op risico’s zo klein mogelijk te houden. Daarnaast informeren we u over het vervolg.

 

Verkeersstudie schoolroute Westeraam-Mozartstraat

De gemeente is een studie opgestart waarin wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de  risico’s te kunnen beheersen en daarmee de verkeersveiligheid te waarborgen op korte en lange termijn. In de analyse wordt de huidige vormgeving en het gebruik van de route getoetst en de verkeersveiligheidsrisico’s worden in beeld gebracht. Hieruit volgen mogelijke verbeterpunten voor de verschillende wegvakken en kruispunten op de route. 

 

Maatregelen voor de korte termijn zijn inmiddels uitgewerkt. Deze zijn tijdelijk van aard. Voor meer structurele maatregelen (zgn. lange termijn maatregelen) verwachten we in september een voorstel gereed te hebben. Hierin worden de eerder aangedragen oplossingsrichtingen als afscheiding fietspad en rijbaan in de Dauw (tunnel) met een hekwerk, verlagen van de verhoogde band tussen fietspad en voetpad in de Dauw (tunnel), afsluiting Dauw voor gemotoriseerd verkeer en grotere opstelvakken voor fietsers bij de verkeerslichten kruispunt Dauw-Rijksweg Noord meegenomen. Zodra het voorstel gereed is zullen we u hierover informeren.  

 

Korte termijn Maatregelen

De korte termijn maatregelen zijn gericht op ondersteuning van de jeugdige fietsers en om de verkeersdeelnemers te attenderen op de nieuwe schoolroute. Jeugdige fietsers kunnen onzeker rijgedrag vertonen als ze een nieuwe route moeten gaan fietsen. Weggebruikers moeten vaak wennen aan een nieuwe verkeersituatie. Met deze maatregelen wordt de verkeersveiligheid geoptimaliseerd en risico’s zo klein mogelijk gehouden.

 

Hieronder volgt een toelichting per maatregel.

  • Plaatsen van campagneborden

Bij de aanvang van het schooljaar (29 augustus) worden op de Griegstraat, Dauw en Senaat extra campagneborden geplaatst om weggebruikers bewust te maken dat er meer scholieren gebruik zullen maken van deze route. 

  • Inzet van verkeersregelaars op de kruispunten Griegstraat-Dauw, Rijksweg Noord-Dauw, Regenboog-Dauw

De verkeersregelaars ondersteunen de leerlingen met het oversteken van de kruispunten. 

De verkeersregelaars zullen in eerste instantie voor 2 weken worden ingezet. Mocht het noodzakelijk zijn dan kan de termijn worden verlengd met 1 of 2 weken. 

  • Plaatsen van verkeersborden

Op de busbaan Regenboog wordt ter hoogte met de Dauw bebording (J24) geplaatst om de buschauffeurs extra te attenderen op fietsers. De busvervoerder is op de hoogte van deze maatregelen en de buschauffeurs zijn geattendeerd op de verkeerssituatie.

 

In onderstaande afbeelding zijn de maatregelen per wegvak en kruising weergegeven:

 

Mochten er op basis van deze memo nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de heer M. Spijker.

Telefoonnummer: 0481-712576

Mailadres: m.spijker@overbetuwe.nl