Wat betekent Nota Bovenwijks voor Elst-Oost

Recent verscheen de Nota Bovenwijks 2018.  Daarin o.a. verantwoording over realisaties van de afgelopen jaren. Maar ook:

« Er is in beeld gebracht welke gemeentelijke investeringen in bovenwijkse voorzieningen naar verwachting zullen gaan plaatsvinden.
« Er is geïnventariseerd wat het woningbouwprogramma is voor de komende 10 jaar.

Voor Elst-Oost vonden we onder andere:
Afslag 38 van de A 15.
Door de vele ontwikkelingen in het gebied rondom afslag 38 neemt de verkeersdruk toe op deze afslag. Het is noodzakelijk om de afslag 38 te optimaliseren en verbreden. Deze reconstructie heeft betrekking op het wegvak Rijksweg Zuid/Griftdijk tussen de Reethsestraat en Stationsstraat. De eerste fase is inmiddels uitgevoerd (zuidelijke toe en afrit). Afslag 38 heeft een functie voor Park 15 (“wijks”), Oosterhout en Elst. Daarnaast maakt veel regionaal verkeer gebruik van deze afslag. Samen met gemeente Nijmegen, provincie en RWS wordt dit project verder uitgewerkt.

Fietsverbinding Betuwelijn
Al langer bestaat de wens om een goede oost-westverbinding te realiseren voor fietsverkeer. Met de ontwikkeling van gebied Knoop 38 bestaat de kans om een verbinding langs de Betuwelijn te realiseren. Zowel bestaande wijken maar ook toekomstige woningbouw in Zetten, Andelst, Herveld, Valburg en Elst profiteren van deze aanvulling van het fietsnetwerk.

Nieuwe Aamsestraat (rotonde Pascalweg) en Olympiasingel (Rotonde Rijksweg Zuid)
De Nieuwe Aamsestraat, Rijksweg Zuid en Olympiasingel zijn belangrijke ontsluitingswegen voor Elst. Door verdere groei van verkeer is de verwachting dat de huidige vormgeving van de rotondes Nieuwe Aamsestraat-Pascalweg en Olympiasingel-Rijksweg Zuid onvoldoende is om het verkeer veilig af te kunnen blijven wikkelen. De kruispunten zullen moeten worden aangepast. Bestaande wijken in Elst maar ook toekomstige woningbouw in Elst profiteren van deze aanpassingen.
Viaduct A325 / Bemmelseweg
De Bemmelseweg maakt onderdeel uit van een belangrijke fietsverbinding tussen Bemmel en Elst. Het verkeer op de Bemmelseweg is de afgelopen jaren toegenomen. Er zijn de afgelopen jaren vrijliggende fietspaden aangelegd langs de Bemmelseweg en Kattenleger. Ter hoogte van het viaduct ontbreken deze voorzieningen. Samen met gemeente Lingewaard, provincie en parkorganisatie Lingezegen wordt dit project verder uitgewerkt. Bestaande wijken in Elst maar ook toekomstige woningbouw in Elst profiteren van deze aanpassing.

Landschapsvisie knoop 38
Rondom Knoop 38 (afslag 38, A15), globaal het gebied tussen Valburg, Elst, Oosterhout en SlijkEwijk, staan de komende jaren veel ontwikkelingen op de agenda die effecten op de omgeving hebben. Om de ruimtelijke kwaliteit te borgen is de gebiedsvisie Knoop 38 opgesteld. De visie draagt bij aan een omgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren blijft of waar dit mogelijk zelfs verbeterd kan worden. Hieronder valt ook de locatie Vinkenhof, welke een landschappelijke overgang vormt tussen de kern Elst zuidwest en het buitengebied.
Doorontwikkeling Park Lingezegen Park Lingezegen vormt een uitloopgebied voor de inwoners van Arnhem-Zuid, Bemmel, Huissen en Nijmegen-Noord. Met de realisatie van het park is een gebied met een oppervlakte van 1.700 hectare duurzaam ingericht, zodat het gebruik voor recreatie, natuur en landbouw voor de toekomst is gegarandeerd. Bij de doorontwikkeling wordt met name gekeken naar het versterken van de basisuitrusting van het park en de “missing links”.

Woningbouw
Afgeleid uit de Woonagenda en het bijbehorende streefprogramma bestaat het woningbouw-programma kwantitatief uit de toevoeging van 1.400 woningen in de periode 2017 t/m 2024. Met dit aantal is ook is een link gelegd met de geprognosticeerde behoefte, de beschikbare plancapaciteit en het collegebesluit inzake de woningbouwprioritering van 7 november 2017.

Voor het Oostelijk deel van de gemeente(Elst, Oosterhout, Slijk-Ewijk en Valburg) gaat het om 584 nieuwe woningen, waarvan het overgrote deel in Elst-Oost, zoals De Pas, tussen Groenestraat en Olympiasingel en terrein van Dijk.