Ontwerpbestemmingsplan Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate

Ontwerpbestemmingsplan Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate

 

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate vanaf donderdag 6 augustus 2020 tot en met woensdag 16 september 2020 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl. 

Meer informatie over de coronamaatregelen voor de dienstverlening van de gemeente kunt u vinden op de website www.overbetuwe.nl.

 

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt een ziekenhuisvoorziening met bijbehorende faciliteiten aan de oostzijde van het station / Nieuwe Aamsestraat te Elst juridisch-planologisch mogelijk.

 

Vormvrije m.e.r-beoordeling

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. 

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit van burgemeester en wethouders ligt bij de stukken ter inzage.

Dit besluit is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan. 

 

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1734.0333ELSTrijnstate-ONT1 

De bronbestanden zijn beschikbaar via https://bronro.overbetuwe.nl/736E9020-7625-48DD-BC9B-2CA12FF73C92/ .

U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwenenwonen/Ruimtelijkeplannen.

 

Informatieavond bijwonen?

Op woensdag 2 september om 18:00 uur organiseren wij een informatiebijeenkomst betreffende het ontwerpbestemmingsplan. Hier ontvangt u nadere informatie en kunt u uw vragen stellen. In verband met het Corona virus hanteren wij de RIVM richtlijnen en vragen wij u zich hiervoor aan te melden. U kunt zich aanmelden uiterlijk tot vrijdag 28 augustus. U kunt zich per mail aanmelden bij: N.vanderMoolen@overbetuwe.nl

 

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 16 september 2020 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.